ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำสั่ง ประกาศฯ
ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี


7 / 7 / 51

กลับหน้าหลัก

คำสั่ง ประกาศ
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้บริการ อัตราค่าบำรุงสนามกีฬา

Download

ประกาศฯ เรื่อง ข้อบังคับศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ พ.ศ.2544 Download
 
 
 
 

 

ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

webmaster : tanusak@bunga.pn.psu.ac.th  Top Back PSU