ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานีกลับหน้าหลัก

ประวัติศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ
  ในปลายปี 2527 หลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน คณะผู้บริหารของวิทยาเขตปัตตานี อันได้แก่ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษาในขณะนั้น และอาจารย์ผู้ร่วมงานที่ทำหน้าที่ดูแลนักกีฬาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีมีความคิดร่วมกันว่า มหาวิทยาลัยน่าจะมีหน่วยงานหรือคณะทำงานสักคณะหนึ่งขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่ในการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ดังนั้นฝ่ายกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี จึงได้ดำเนินการในเรื่องนี้ขึ้น โดยเสนอให้วิทยาเขตตั้งศูนย์พัฒนากีฬาขึ้นในปีเดียวกันนั้นเอง ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีอาจารย์จรัส ชูเมือง เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนากีฬา และกรรมการอีกจำนวนหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรของวิทยาเขตปัตตานี ที่มีความรู้ ความสนใจและมีประสบการณ์ในกีฬาประเภทต่างๆ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้นคณะกรรมการชุดนี้ได้ทำงานจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2529 ซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 14 ประธานคณะกรรมการเทคนิค(รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ของการจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้เชิญกรรมการเทคนิคทั้งหลายเข้าประชุม เพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนากีฬาและเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้น ทำหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้สนาม
อุปกรณ์ และเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยตามวัตถุประสงค์เดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การเลือกผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการของศูนย์พัฒนากีฬา ครั้งนั้น
ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประชา ฤาชุตกุล ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ประธานกรรมการดำเนินการของศูนย์พัฒนากีฬา คณะกรรมการดำเนินการของศูนย์คณะนึ้ได้พิจารณาเห็นว่ายังไม่เป็นหน่วยงานที่จะสามารถทำงานสนองนโยบายของวิทยาเขตปัตตานี ในด้านการกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ร่างโครงการชื่อ "โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี" ขึ้น โดยรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่กำลังจะจัดตั้งศูนย์ในลักษณะเช่นนี้ขึ้นอาทิเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งในเวลาต่อมาที่ประชุมกรรมการวิทยาเขตปัตตานี ได้รับหลักการตามโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพดังกล่าว
ในการประชุมกรรมการวิทยาเขตครั้งที่ 1/2530 ลงวันที่ 29 มกราคม 2530
ต่อมาในปี พ.ศ.2543 ที่ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 8/2543
ได้เห็นชอบให้ศูนย์พัฒนากีฬาฯปรับปรุงการบริหารจัดการ ดังนี้คือให้ปรับปรุงคณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วยคณะบุคคลที่มีความรู้ความสามารถหรือเกี่ยวข้องกับงานด้านกีฬาและสุขภาพ
และกำหนดวาระตำแหน่งของผู้อำนวยการศูนย์ จัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนางาน
ของศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพและการจัดสรรงบประมาณให้แก่ชมรมกีฬาให้ยึดความสำคัญของการพัฒนากีฬาและสุขภาพ
ของนักศึกษาเป็นความสำคัญอันดับแรก และข้อเสนอแนะว่าควรปรับปรุงวัตถุประสงค์ของศูนย์ให้ครอบคลุมถึงการเป็นหน่วยงานทางวิชาการ
ที่สามารถให้ความรู้หรือข้อมูลทางด้านการกีฬาด้วย และควรควรคิดปรับปรุงสวนสุขภาพให้สามารถใช้ออกกำลังกายให้มากขึ้น อีกทั้งหากยุบรวมชมรมกีฬาของบุคลากรให้เหลือเพียงชมรมเดียว โดยไม่แยกชนิดกีฬาจะประหยัดงบประมาณหรือไม่
จากมติดังกล่าววันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544 ได้มีการประชุมพิจารณาร่าง ข้อบังคับของศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพขึ้น
และประกาศใช้ 10 เมษายน 2544 จนถึงปัจจุบัน


ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
: webmaster ธวัชศักย์ ตั้งปณิธานวัฒน์ : tanusak48@hotmail.com  Top PSU