ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน


บุคลากร
ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานีกลับหน้าหลัก

หัวหน้าศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ชนประชา

หัวหน้าศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ

E-mail : sak.b@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 086-5098808
ภาระงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ คลิ๊ก


เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

นายวิโรจน์ สุวรรณรัตน์

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

E-mail :
เบอร์โทรศัพท์ :

ภาระงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ คลิ๊ก
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

นายรอซาลี เจะเละ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

E-mail :
เบอร์โทรศัพท์ :
ภาระงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ
คลิ๊ก


 

ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

webmaster : tanusak48@hotmail.com  Top Back PSU