ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี


7 / 7 / 51

กลับหน้าหลัก

วัตถุประสงค์  1. เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกกำลังกายและพัฒนาสุขภาพ
2. เพื่อเป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาและสุขภาพ
3. เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
4. เพื่อเป็นแหล่งให้บริการข้อมูลทางวิชาการด้านกีฬาและสุขภาพ
5. เพื่อเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแล บริการ พัฒนาอุปกรณ์ และสนามกีฬาของมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์ (Vision)  ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพจะเป็นหน่วยงานบริการและสนับสนุนบุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิต ที่มีความต้องการเล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกายหรือความเป็นเลิศ เน้นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ด้วยตนเองสู่ความเป็นสากล และมีความสุขอย่างได้มาตรฐาน

พันธกิจ (Mission)  


1. ให้ความรู้วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
2. ให้บริการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาและสุขภาพ
3. ใช้การบริหารจัดการเชิงรุกที่รวดเร็วตอบสนองถึงความพอใจของผู้ใช้บริการและมีการส่วนร่วม
4. พัฒนากีฬาและอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยและมีความพร้อมด้านปริมาณและสุขภาพศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

webmaster : tanusak@bunga.pn.psu.ac.th  Top Back PSU